తెర తీసిన ప్రతి ఊహాగానము, విజయానికి ప్రథమ పునాది మెట్టు
తీరాన్నిచేరిన ప్రతి యత్నం, జీవన స్రవంతి కి మరువలేని మార్గదీపక