Saathi hain, tho josh hain,
Josh hain, tho anand hain,
Anand hain, tho roshni hain,
Roshni hain, tho sayaa hain,
Sayaa hain, tho gabrahat hain,
Gabrahat hain, tho bebasi hain,
Bebasi hain, tho mannat hain,
Mannat hain ki Saathi se bhool ho, to bool jana hi accha hain