Pyaar hain, tho rishta hain,
Rishtha hain, tho ummidein hain,
Ummidein hain, tho aashayein hain,
Aashayein hain, tho niraasha hain,
Niraasha hain, tho mayoosi hain,
Mayoosi hain, tho himmat hain,
Himmat hain ki har mushkil ek nayee mod ka shurvad hain